Inloggen
Winkelmandje
Scherpe prijzen
Hoogwaardige kwaliteit
Uitgebreid assortiment
Eigen voorraad
+31(0)572 366 246 info@jrvproducts.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN JRV Products V.O.F.

>Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand.


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de vennootschap onder firma genaamd JRV Products V.O.F. (inschrijvingsnr. K.v.K. 51677210) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.jrvproducts.nl en www.bevestigingsmateriaal.nl, hierna te noemen JRV Products, aan derden gedaan, op alle door JRV Products in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door JRV Products met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor JRV Products niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door JRV Products te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door JRV Products gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door JRV Products in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. JRV Products is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met JRV Products, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met JRV Products gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door JRV Products, dan wel doordat JRV Products met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden JRV Products eerst, nadat en voor zover deze door JRV Products zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met JRV Products gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat JRV
Products met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens JRV Products overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft JRV Products te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat JRV Products hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens JRV Products zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal JRV Products deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van
hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met deze wet en of toekomstige wetgeving, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. JRV Products is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt JRV Products dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Voor zover koper/opdrachtgever, dan wel de door hem of haar ingeschakelde derde(n) op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen JRV Products en hem/haar, dan is JRV Products niet aansprakelijk voor alle zijdens koper/opdrachtgever en/of diens ingeschakelde derde(n), veroorzaakte, of mede veroorzaakte, directe en indirecte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van koper/opdrachtgever.

c. Indien JRV Products wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens JRV Products niet op.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor JRV Products niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van JRV Products, zal JRV Products in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van JRV Products of een andere door JRV Products te bepalen plaats.

e. Koper/opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het object waar de goederen/diensten door en/of zijdens JRV Products geleverd dienen te worden. Op enig moment dat daarvan geen sprake is, zulks ter beoordeling van JRV Products is JRV Products gerechtigd om de meerkosten die zij daarvoor moet maken aan wederpartij in rekening te brengen.

f. Daar waar JRV Products werkzaamheden op locatie verricht dient koper/opdrachtgever er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens JRV Products uit te voeren werkzaamheden te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met o.a. verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit en geschikte communicatiefaciliteiten.

g. Wanneer door JRV Products, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan JRV Products.

h. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is JRV Products gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat JRV Products tot enige schadevergoeding is gehouden.


ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan JRV Products.

b. Het transport van de bij JRV Products bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij JRV Products bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft JRV Products het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens JRV Products, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt JRV Products afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door JRV Products te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is JRV Products gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. JRV Products is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. JRV Products behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door JRV Products toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. JRV Products is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van JRV Products of op een door JRV Products aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen JRV Products en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.


ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij JRV Products te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij JRV Products te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer JRV Products van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan JRV Products het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van JRV Products.

d. JRV Products is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens JRV Products, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door JRV Products worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. JRV Products heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door JRV Products uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de JRV Products toekomende rechten. JRV Products heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van JRV Products, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van JRV Products op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met JRV Products gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is JRV Products eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van JRV Products, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. Ontbinding van de overeenkomst bij een aankoop door een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de aard van beroep of bedrijf is ter zake aankopen via de webshop van JRV Products toegestaan, voor zover het verzoek tot ontbinding binnen het wettelijk bepaalde ter zake koop op afstand plaatsvindt en betrekking heeft op goederen die zich als daarin genoemd voor lenen. De ontbindingstermijn ook wel bedenktijd genoemd is ten tijde van de totstandkoming van deze algemene voorwaarden door de wetgever bepaald op 14 dagen na ontvangst door deze koper/opdrachtgever van de betreffende goederen.


ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door JRV Products toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft JRV Products, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan JRV Products verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan JRV Products geen volledige betaling van de door JRV Products aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van JRV Products.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is JRV Products zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van JRV Products zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door JRV Products geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. JRV Products behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens JRV Products heeft voldaan.

d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft JRV Products het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren, zonder gehouden te zijn om koper/opdrachtgever daarover vooraf in kennis te stellen.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat JRV Products van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf JRV Products, zoals: ernstige storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. JRV Products is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is JRV Products gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van JRV Products. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door JRV Products genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde produkten, geleverde diensten etc. wenst JRV Products de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van JRV Products is ten strengste verboden, tenzij JRV Products hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door JRV Products terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt JRV Products zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door JRV Products wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat JRV Products schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door JRV Products wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient JRV Products eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c.
De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van JRV Products. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door JRV Products.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij JRV Products of bij een door JRV Products hiervoor ingeschakelde derde.


ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien JRV Products dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens JRV Products afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door JRV Products aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met JRV Products te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van JRV Products.

c. Het staat JRV Products evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. JRV Products heeft ook het recht om zich op ieder door haar gewenst moment te mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. In dat geval zal de rechtbank van het rechtsgebied waar JRV Products is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. JRV Products behoeft wederpartij hierover niet vooraf in kennis te stellen.

d.
Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door JRV Products wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van JRV Products samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

Metaalboren
Van eenvoudige rolgewalste spiraalboren tot en met high-performance cobalt-gelegeerde productieboren, in diverse lengtes en opnames. Bekijk assortiment
Subfooter - Info 1
Staalkabel
In ons assortiment vindt u verschillende soorten staalkabel. De 7x19 staalkabel is een relatief soepele kabel, de staalkabel 7x7 is relatief stug. Lees meer
Subfooter - Info 2
Steenboren
Steenboren, betonboren, hamerboren, betonfrezen en beitels. Alle gereedschappen voor het probleemloos boren in steen en beton. Bekijk assortiment
Subfooter - Info 3
RVS ketting
RVS kettingen zoals RVS kortschalmige ketting, DIN 766, en langschalmige ketting, DIN 763. De RVS ketting is te bestellen op rol of per meter. Lees meer
Subfooter - Info 4
Houtboren
Speedboren, slangenboren, kunstboren, verzinkfrezen, proppenboren en vele andere gereedschappen voor het boren en frezen van hout. Bekijk assortiment
Subfooter - Info 5
Gereedschap
Sonic is dé specialist in handgereedschap. Onze gereedschappen staan bekend om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lees meer
Subfooter - Info 6
Popnagels
Wij leveren popnagels, ook wel blindklinknagels genoemd, voor allerlei toepassingen, standaard, waterdichte, multi-grip en andere toepassing. Bekijk assortiment
Subfooter - info 7
Verankering
In ons assortiment vindt u verschillende Fischer pluggen, maar ook doorsteekankers / keilbouten, ankerstangen en slagpluggen. Lees meer
Subfooter - info 8

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen
20220127 02:55:19 PC00False0FalseTrue220102