Inloggen
Winkelmandje
Scherpe prijzen
Hoogwaardige kwaliteit
Uitgebreid assortiment
Afhalen mogelijk
+31(0)572 366 246 info@jrvproducts.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN de besloten vennootschap JRV Products B.V. Ampèrestraat 6 8102 PN Raalte inschrijving kamer van koophandel nr. 85860638

>Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand.


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd JRV Products B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 85860638) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.jrvproducts.nl en www.bevestigingsmateriaal.nl, hierna te noemen JRV Products, aan derden gedaan, op alle door JRV Products in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door JRV Products met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor JRV Products niet bindend, niet toepasselijk en worden door JRV Products hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door middel van de toepasselijkheid en niet vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden doet wederpartij uitdrukkelijk afstand van haar algemene voorwaarden zoals bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door JRV Products te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door JRV Products gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door JRV Products in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. JRV Products is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a.Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met JRV Products, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met JRV Products gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door JRV Products, dan wel doordat JRV Products met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden JRV Products eerst, nadat en voor zover deze door JRV Products zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met JRV Products gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat JRV Products met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens JRV Products overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft JRV Products te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat JRV Products hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens JRV Products zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal JRV Products dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. JRV Products is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt JRV Products dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen, aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten, etc.

a.2.JRV Products is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van het gebruik van de geleverde goederen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen; niet aan het geleverde zelf, noch aan andere zaken/objecten, personen en/of levende have, niet in directe zin, noch in indirecte zin.

a.3. Wederpartij vrijwaart JRV Products te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b.Er wordt door JRV Products geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie en/of functionaliteiten. Wederpartij is met betrekking tot door haar aangemaakt account zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilig wachtwoord, en het veilig bewaren van haar gebruikersnaam en wachtwoord. Acties die plaatsvinden via de account van wederpartij komen voor haar eigen rekening en risico.

c. Voor zover wederpartij, dan wel de door hem of haar ingeschakelde derde(n) op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen JRV Products en hem/haar, dan is JRV Products niet aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde(n), veroorzaakte, of mede veroorzaakte, directe en indirecte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

d. Indien JRV Products wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro).

e.Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens JRV Products niet op.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor JRV Products niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van JRV Products, zal JRV Products in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van JRV Products of een andere door JRV Products te bepalen plaats.

e.Wederpartij draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het object waar de goederen/diensten door en/of zijdens JRV Products geleverd dienen te worden. Op enig moment dat daarvan geen sprake is, zulks ter beoordeling van JRV Products is JRV Products gerechtigd om de meerkosten die zij daarvoor moet maken aan wederpartij in rekening te brengen.

f. Daar waar JRV Products werkzaamheden op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens JRV Products uit te voeren werkzaamheden te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met o.a. verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit en geschikte communicatiefaciliteiten.

g. Wanneer door JRV Products, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan JRV Products. NB: Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep en de transactie binnen de daarin geduide criteria, dan zal JRV Products ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria respecteren.

h. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is JRV Products gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat JRV Products tot enige schadevergoeding is gehouden.


ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan JRV Products.

b. Het transport van de bij JRV Products bestelde goederen geschiedt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij.

c.1. Alle bij JRV Products bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens JRV Products met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en te zenden documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door JRV Products te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van JRV Products. JRV Products kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens JRV Products gezonden correspondentie. Eveneens is JRV Products op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d.De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft JRV Products het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens JRV Products, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a.Voor iedere opdracht stelt JRV Products afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door JRV Products te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is JRV Products gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereen-komstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. JRV Products is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. JRV Products behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1.Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door JRV Products toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. JRV Products is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van JRV Products of op een door JRV Products aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen JRV Products en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.


ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij JRV Products te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer JRV Products van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan JRV Products het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van JRV Products.

c. JRV Products is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens JRV Products, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d.Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door JRV Products worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. JRV Products heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door JRV Products uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de JRV Products toekomende rechten. JRV Products heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van JRV Products, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van JRV Products op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b.Indien wederpartij de door haar met JRV Products gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is JRV Products eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van JRV Products, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van JRV Products.

c. Ontbinding van de overeenkomst bij een aankoop door een wederpartij zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de aard van beroep of bedrijf is ter zake aankopen via de webshop van JRV Products toegestaan, voor zover het verzoek tot ontbinding binnen het wettelijk bepaalde ter zake koop op afstand plaatsvindt en betrekking heeft op goederen die zich als daarin genoemd voor lenen. De ontbindingstermijn ook wel bedenktijd genoemd is ten tijde van de totstandkoming van deze algemene voorwaarden door de wetgever bepaald op 14 (veertien) dagen na ontvangst door deze wederpartij van de betreffende goederen.


ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door JRV Products toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft JRV Products, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan JRV Products verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan JRV Products geen volledige betaling van de door JRV Products aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van JRV Products.

b.Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is JRV Products zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van JRV Products zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door JRV Products geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.

c. JRV Products behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens JRV Products heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft JRV Products het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren, zonder gehouden te zijn om wederpartij daarover vooraf in kennis te stellen.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat JRV Products van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf JRV Products, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Neder-land), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. JRV Products is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is JRV Products gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van JRV Products. Wederpartij zal van de ten deze door JRV Products genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde produkten, geleverde diensten etc. wenst JRV Products de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van JRV Products is ten strengste verboden, tenzij JRV Products hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door JRV Products terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt JRV Products zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door JRV Products wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat JRV Products schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door JRV Products wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient JRV Products eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c.
De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van JRV Products Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door JRV Products

d.De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij JRV Products of bij een door JRV Products hiervoor ingeschakelde derde.


ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien JRV Products dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens JRV Products afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door JRV Products aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met JRV Products te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat JRV Products evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. JRV Products heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. JRV Products behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van JRV Products.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om JRV Products in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door JRV Products gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben

d.
Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door JRV Products wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van JRV Products samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V.en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen